Wytrzymajcie z nami
Redaktor: Administrator   
19.08.2005.

Rey Gigataras - 'Stingrey' - cz?onek Team Core opublikowa? na forum OSM post "Wytrzymajcie z nami". Poni?ej zamieszczamy jego t?umaczenie.

Rozumiemy obawy, które nasz komunikat wywo?a? w ca?ej spo?eczno?ci i tak szybko jak to b?dzie mo?liwe b?dziemy kontynuowa? dalszy rozwój rami? w rami? z ca?? wspólnot?.

Zdajemy sobie spraw?, ?e przekazane przez nas informacje to tylko ma?a cz??? a na wiele pyta? nie ma w tej chwili ?adnej odpowiedzi ale post?pujemy zgodnie z radami prawników.

Rozumiemy te? ?e powsta?a luka informacyjna, ale wierzcie mi, ?e nikt bardziej od nas nie chce jej wype?ni? tak, aby wróci? w pe?ni do idei przejrzysto?ci i otwarto?ci, któr? tak mocno wspieramy - ale nasze r?ce s? lekko zwi?zane. Staramy si? przedstawia? maksimum informacji z tego, co mo?emy.

Prosz? równie? ca?? wspólnot? b?d?cie z nami.
Prosimy równie? o uspokojenie i ostudzanie nadmiernych emocji, jeste?my wspólnot? a nie t?umem gawiedzi.

Jedna rzecz, któr? chcia?bym aby?cie rozwa?yli:

Wielu cz?onków zespo?u deweloperskiego sp?dzi?o tysi?ce godzin nad tym projektem. W naszym wspólnym czasie cz?sto wcze?nie rano maj?c za sob? normalny dzie? pracy tak jak Andrew, Emir & Brian robi? tak od co najmniej 3 lat. Wi?kszo?? z nich jest rodzicami i prowadzi normalne ?ycie rodzinne - jak moi koledzy s? w stanie to robi? wci?? mnie to zdumiewa.

Robimy to wszystko, poniewa? kochamy ten projekt i kochamy ca?? wspólnot?. Robimy to, poniewa? podzielamy jedno wspólne ludzkie pragnienie - ch?? pomagania naszym s?siadom. Ca?a gratyfikacja, jak? mamy, to rado?? z pomagania innym.

Nasza decyzja jest przyczyn? niepokojów, bólu serca i duszy na poziomie, który ci?zko opisa?.

Je?li wszystko, co powiedzia?em, jest prawd?, nie my?lcie, ?e nie rozwa?yli?my ka?dej opcji i nie sprawdzili?my wszystkich mo?liwo?ci, przed podj?ciem jakiejkolwiek akcji.

Wszystko w tej chwili jest ci??kie w tym momencie, ale poruszymy niebo i ziemi?, aby rzeczy wróci?y do normalno?ci najszybciej jak to tylko mo?liwe.

Jest to swobodne t?umaczenie wypowiedzi Stingreya opublikowanej na: http://forum.opensourcematters.org/index.php/topic,312.0.html
T?um. enjoy777

Zmieniony ( 28.07.2007. )