Start arrow Sekcja - Lista arrow Poznaj Joomla! arrow Kartki z historii PCJ
Kartki z historii PCJ PDF Drukuj Email
Redaktor: Stefan Wajda   
17.07.2007.

Historia Polskiego Centrum Joomla! si?ga pocz?tków Mambo w Polsce.

Zanim powsta?o Polskie Centrum Joomla!

Dzieje polskiej spo?eczno?ci u?ytkowników Joomla! zapocz?tkowa?o za?o?enie w 2003 roku witryny Mambo.PL.com przez Tomka Fabiszewskiego [’Bolo’] i Roberta Sarn? [’M6’].

Dwa o?rodki

Na wskutek ró?nic w pogl?dach na koncepcj? powadzenia witryny mi?dzy jej administratorami jeszcze w tym samym roku powsta? drugi o?rodek zainicjowany przez Marcina Golemana [’Yama’] i Roberta Sarn? [’M6’] - TINPS, nastawiony na skupianie mi?o?ników Mambo. W 2004 roku do zespo?u TINPS do??czy? Stefan Wajda [’Zwiastun’].

TINPS w krótkim czasie skupi? oko?o 10 000 u?ytkowników i przej?? inicjatyw?.

Pierwszy podr?cznik i pe?ne t?umaczenie Mambo

W sierpniu 2004 Zwiastun udost?pni? polskiej spo?eczno?ci u?ytkowników pierwszy podr?cznik administratora, a niespe?na dwa miesi?ce pó?niej spolonizowan? w pe?ni wersj? Mambo 4.5.1a, z polskim interfejsem zaplecza administracyjnego i polskim systemem pomocy.

Odrodzenie Mambo Team PL

W tym samym czasie Marek Dylewicz [’Dylek’] z Piotrem Laskowskim [’Josh’] przej?li piecz? nad Mambo Team PL. W kilka miesi?cy z zamieraj?cej witryny uczynili ?ywy o?rodek, z coraz bogatsz? ofert? t?umacze? rozszerze? dla Mambo.

Konsolidacja

Wiosn? 2005 roku CoreTeam przyst?pi? do organizacji Zespo?u T?umaczy. Moderator polskiej cz??ci forum Mambo, Adam Sobkowicz [’Enjoye’], zg?osi? do roli koordynatora Polskiego Zespo?u T?umaczy kandydatur? Zwiastuna.

Prowadz?cy w imieniu CoreTeam uzgodnienia Jean Marie, po rozpoznaniu sytuacji w polskim ?rodowisku przyspieszy? konsolidacj? zespo?u, oczekuj?c od ’Bolo’, ’Dylka’ i ’Zwiastuna’ uzgodnienia jego kszta?tu i wyboru lidera, co sta?o si? w ko?cu kwietnia 2005 roku.

Koordynatorem zespo?u jednomy?lnie uczyniono Zwiastuna. Jeszcze w kwietniu przy TINPS powsta? polski serwer pomocy. Zespó? t?umaczy rozpocz?? intensywne prace nad lokalizacj? zapowiadanego na jesie? 2005 roku Mambo 5.0. Po wakacjach mia?y nast?pi? ostatnie uzgodnienia.

Rozstanie z Mambo

W sierpniu 2005 roku w wyniku swoistego zamachu na wolno?? Mambo ca?y zespó? projektantów odst?pi? od dalszych prac nad jego rozwojem w ramach Fundacji Mambo utworzonej przez firm? Miro, w?a?ciciela praw do nazwy projektu. Narodzi? si? Joomla!. Liderzy polskiej spo?eczno?ci jednomy?lnie zdecydowali o stworzeniu Polskiego Centrum Joomla!

Centrum zosta?o powo?ane przez 9-osobowy zespó? inicjatorów - osób, które stworzy?y podstawy polskiej spo?eczno?ci Joomla! - prowadzi?y witryny i fora popularyzuj?ce w Polsce Mambo (TINPS, MamboTeam PL, MamboDemo PL, polskie strefy na forach mi?dzynarodowych), udost?pni?y polskiej spo?eczno?ci t?umaczenia interfejsu Mambo i Joomla! oraz podstawowej dokumentacji.

Inicjatorami Polskiego Centrum Joomla! byli (kolejno?? alfabetyczna): Maciej Borowik ’Magic’, Marek Dylewicz ’Dylek’, Tomasz Fabiszewski ’Bolo’, Marcin Goleman ’Yama’, Artur Moska?a ’Stone’, Piotr Laskowski ’Josh’, Robert Sarna (’M6’), Adam Sobkowicz ’Enjoye’, Stefan Wajda ’Zwiastun’.

1 wrze?nia 2005, tu? po "oficjalnych narodzinach" Joomla! i rozstrzygni?ciu konkursu na nazw? nowego projektu, zarejestrowali?my now? domen? - joomla.pl. 26 wrze?nia ?wiatlo dzienne ujrza?a witryna www.joomla.pl