Okiem Magica PDF Drukuj Email
Redaktor: Maciej Borowik   
10.09.2005.

Zamieszczamy poni?ej fragment z dyskusji o ostatnich wydarzeniach w projekcie Mambo.

Dla Ciebie i dla innych, którzy (zapewne z powodu nawa?u innych zaj??) nie maj? czasu grzeba? po Internecie, proponuj? bardzo (bardzo) skrócon? histori? Mambo:

 • mambo by Miro (tak si? ma do dzisiejszeo Mambo jak DOS v.1 do dzisiejszego Linuxa)
 • mambo oddane zostaje na sourceforge.net celem rozwijania tego projektu jako Open Source
 • Miro zabiera mambo z sourceforge pod swoj? opiek? (link do ostatniej wersji na sourceforge poda? wy?ej facedancer) i przekazuje w r?ce grupie programistów (wi?kszo?? "harcerzyków - buntowników" to w?a?nie ci ludzie - to oni stworzyli dzisiejsze Mambo) celem dalszego rozwijania tego CMS jako OpenSource;
  Miro zapewnia pokrycie niektórych wydatków jak np. koszty ??cz do internet dla mamboforge.net, cz??? kosztów udzia?u Mambo w targach, wystawach, przygotowania materia?ów do konkursów, etc.
 • zarówno CoreDev Team, jak równie? coraz wi?cej kontrybutorów, niezale?nych developerów, i innych osób z ca?ego ?wiata (pewnie i Ty macza?e? w tym jako? palce) przez lata wspiera ten projekt swoj? mniej lub bardziej ci??k? prac?;
  dzi?ki temu powstaje produkt, który bije na g?ow? wszystkie inne CMS na podobnej licencji, a nawet wi?kszo?? innych produktów OpenSource z Firefox (niedawno) w??cznie;
 • Miro (nie pytaj?c si? nikogo o zdanie - w szczególno?ci spo?eczno?ci, która stworzy?a i tworzy Mambo), przekazuje swoje prawa do Mambo stworzonej przez siebie Fundacji, obsadza zarz?d Fundacji swoimi lud?mi, Fundacja przejmuje kontrol? nad mambo;
  Fundacja ma za zadanie rozwija? Mambo poprzez decydowanie, co ma by? i jak ma by? robione, w jej gestii jest równie? przysz?o?? Mambo; Wszyscy, którzy tworzyli i tworz? mambo, nie maj? nic do powiedzenia w Fundacji, a od niektórych (3PD) ??da si? pieni?dzy za wspieranie projektu;
 • ca?y Core Dev Team Mambo buntuje si? przeciwko odebraniu i zaw?aszczeniu w?asnej, wieloletniej pracy w postaci dzisiejszego Mambo i zabiera SWÓJ produkt ze sob? (mamy do niego prawo - Ty te?); za nimi idzie wi?kszo?? niezale?nych developerów (sprawd? co ostatnio przyby?o w repozytorium na mamboforge ...), translatorów, dokumentatorów i ca?e mnóstwo innych ludzi wspieraj?cych w?asn? prac? lub po prostu zainteresowanych Mambo, którym si? nie podobaj? dzia?ania Miro, a którzy popieraj? decyzje DevTeam.

Reasumuj?c:

Twórcy core Mambo oraz wi?kszo?? twórców komponentów, modu?ów, etc oraz wiele innych osób z ca?ego ?wiata s? w?a?nie tutaj - zdecydowani rozwija? Mambo pod now? nazw?, w dalszym ci?gu jako Open Source, w sposób niekontrolowany przez jakie? dziwne fundacje.

Nie ma znaczenia, ?e za t? fundacj? stoi w?a?nie dotychczasowy dobroczy?ca - firma Miro.

Oprogramowanie dotychczasowego Mambo jest w?asno?ci? ka?dego, ka?dy mo?e je rozwija?, jak mu si? podoba.

W szczególno?ci za? ludzie, którzy stworzyli to oprogramowanie maj? do tego prawo.

Dlaczego za? dzia?ania Miro s? niestosowne?

Bo potraktowali ludzi jak murzynów - niewolników, którzy przez wiele lat pracowali za darmo i z w?asnej ch?ci na sukces Mambo, a teraz stawia im si? Karbowego (Fundacj? zale?n? od Miro, obsadzon? jej lud?mi), który praktycznie decydowa? b?dzie, kto i co ma robi? oraz w ka?dej chwili mo?e np. skomercjalizowa? Mambo i sprzeda? owoce tej wieloletniej pracy (by? mo?e równie? Twojej) komu? innemu - za ci??kie pieni?dze.

Chcia?by? by? takim niewolnikiem na us?ugach Miro?

To sobie sam odpowiedz dlaczego tu jeste?my i popieramy ten bunt "harcerzyków" - niedosz?ych niewolników.

A tak przy okazji:

Nie uwa?am, ?e wszyscy musz? podziela? zarówno moje zdanie jak i zdanie innych tutaj zgromadzonych.

Nie uwa?am te? aby potrzebne by?y jakiekolwiek antagonizmy pomi?dzy zwolennikami nowego CMS i zwolennikami Miro, Fundacji czy CMS rozwijanego dalej pod nazw? Mambo.

Niech ka?dy wspiera wybrany przez siebie produkt (lub obydwa), niech ka?dy korzysta z dowolnego lub z obydwu…

Magick

Do??cz do polskiego wsparcia i poprzyj ten projekt:
http://forum.opensourcematters.org/index.php/topic,556.0.html;
http://forum.opensourcematters.org/index.php/topic,556.0.html

Zmieniony ( 10.09.2005. )
 
« poprzedni artykuł