List otwarty do wspólnoty od OSM PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
18.08.2005.

Wiele ju? zosta?o powiedziane o projekcie Mambo Open Source oraz ustanowieniu Fundacji Mambo odnosz?cej korzy?ci z przysz?ego Mambo.

My, zespó? deweloperów tworz?cych ten projekt jednomy?lnie wierzymy:

  • Projekt open source jest dla ludzi tworz?cych wolne i otwarte oprogramowanie oraz rozprowadzaj?cy go jako zespó? tak, aby inni mogli odnosi? korzy?ci.
  • Projekty open source odzwierciedlaj? ducha wspó?pracy i rado?ci podczas otrzymywania informacji zwrotnych od wspólnoty u?ytkowników oraz wprowadzaj? prawid?owe zarz?dzanie, umo?liwiaj?ce firmom inwestowanie bez wahania w ich dalszy rozwój.
  • Projekty open source s? otwarte na udzia? ka?dego kto mo?e wnie?? co? warto?ciowego oraz jest ch?tny do pracy we wspólnocie.

My zespó? deweloperów zaniepokoili?my si? powa?nie relacj? pomi?dzy Fundacj? Mambo i ca?? wspólnot?. Wierzymy, ?e przysz?o?? Mambo powinna by? kontrolowana przez oczekiwania jego u?ytkowników, jak i zdolno?ci jego deweloperów. Fundacja Mambo zosta?a pomy?lana po to, aby ustanowi? kontrol? Miro, co sprawia, ?e wspó?praca pomi?dzy Fundacj? a wspólnot? jest niemo?liwa.

  • Fundacja Mambo zosta?a utworzona bez jakiegokolwiek uznania dla zespo?u deweloperów. My wspólnota nie mamy, ?adnego g?osu w jej zarz?dzie ani w sprawie dalszej przysz?o?ci Mambo. Komitet steruj?cy powinien w??czy? deweloperów i przedstawicieli Miro do Fundacji i wtedy dopiero utworzy? jej pierwszy zarz?d. Szef Miro Peter Lamont sam siebie w??czy? do Fundacji i ustanowi? si? szefem bez konsultacji z dwoma przedstawicielami deweloperów Andrew Eddie i Brianem Teeman.

  • Pan Peter Lamont obieca? przenie?? prawa w?asno?ci do Mambo na Fundacj?, teraz Miro odrzuci?o ten pomys?.

Co b?dziemy robi?: B?dziemy kontynuowa? rozwój i ulepszanie wersji tego wielokrotnie nagrodzonego oprogramowania aktualnie dost?pnego na licencji GNU/GPL. ?yczymy Miro i Fundacji Mambo wszystkiego najlepszego i ?a?ujemy, ?e nie jeste?my w stanie dalej z nimi wspó?pracowa?.

Zacz?li?my korzysta? z Software Freedom Law center, które doradza nam w tej sprawie. Wkrótce opublikujemy wi?cej informacji na temat naszych krótko terminowych planów.

17 sierpie? 2005, Zespó? deweloperów
Andrew Eddie
Emir Sakic
Andy Miller
Rey Gigataras
Mitch Pirtle
Tim Broeker
Alex Kempkens
Arno Zijlstra
Jean-Marie Simonet
Levis Bisson
Andy Stewart
Peter Russell
Brad Baker
Brian Teeman
Michelle Bisson
Trijnie Wanders
Shayne Bartlett
Nick Annies
Johan Janssens

Jest to wolne t?umaczenie Listu opublikowanego na www.opensourcematters.org: Mambo Open Source Development Team - Letter to the community
t?um. enjoy777

Zmieniony ( 28.07.2007. )
 
następny artykuł »