Start arrow Sekcja - Lista
To Joomla!
Poznaj Joomla! - jego histori?, mo?liwo?ci i walory. Dowiedz si?, jak stworzy? i prowadzi? w Joomla! witryn? internetow?.

To jest przyk?ad strony typu Lista kategorii artyku?ów w sekcji. Klikni?cie nazwy kategorii otwiera stron? typu Lista artyku?ów w kategorii. Inn? form? prezentacji artyku?ów w sekcji jest przegl?d. Aby zobaczy? ró?nice mi?dzy prezentacj? sekcji artyku?ów w postaci listy i przegl?du, porównaj t? stron? ze stron? Joomla! Magazyn.

  • Poznaj Joomla!  ( 1 pozycji )
    Dowiedz si?, czym jest Joomla!, poznaj histori? narodzin programu, rozwa? jego walory i mo?liwo?ci.

    To jest przyk?ad strony typu Lista artyku?ów w kategorii. Porównaj t? stron? z list? artyku?ów Cz?ste pytania i problemy, aby zobaczy?, jak ró?ny wygl?d mo?na nada? li?cie artyku?ów w kategorii dzi?ki wykorzystaniu parametrów pozycji menu. W przypadku tej strony pozostawili?my wszystkie domy?lne ustawienia parametrów pozycji menu

  • Joomla! Start  ( 6 pozycji )
    Dowiedz si?, jak korzysta? z Joomla! Ten poradnik przeprowadzi Ci? przez wszystkie etapy tworzenia witryny.

    To jest przyk?ad strony typu Lista artyku?ów w kategorii. Porównaj t? stron? z list? artyku?ów Cz?ste pytania i problemy, aby zobaczy?, jak ró?ny wygl?d mo?na nada? li?cie artyku?ów w kategorii dzi?ki wykorzystaniu parametrów pozycji menu. W przypadku tej strony pozostawili?my wszystkie domy?lne ustawienia parametrów pozycji menu