Start arrow Pytania i problemy
Cz?ste pytania i problemy
To jest drugi przyk?ad strony typu Lista artyku?ów w kategorii. Porównaj t? stron? z list? artyku?ów Joomla! Start, aby zobaczy?, jak ró?ny wygl?d mo?na nada? li?cie artyku?ów w kategorii dzi?ki wykorzystaniu parametrów pozycji menu.

W przypadku tej strony w parametrach pozycji menu zaznaczyli?my opcj? Ukryjw kilku elementach prezentacyjnych. Ukryli?my narz?dzia: Kolejno??, Poka? i Filtr, ukryli?my nag?ówki kolumn oraz kolumny Data, Autor i Ods?ony

Zaplecze po polsku?
Opublikowa? przyk?ady?
Sk?d ta k?ódka?
Na stronie startowej
Tylko w kategoriach?
Personalizacja serwisu
Zmiana praw autorskich
Czy mo?na usun?? stopk??
Kopie artyku?ów
Joomla na witryn? firmy?